Menu

Terms of use

Tommee Tippee Användarvillkor för webbplats – Sverige

Dessa villkor (”Villkor”) är våra villkor för att tillhandahålla vår webbplats www.tommeetippee.se (”Webbplatsen”). Läs dessa Villkor noggrant innan du börjar använda Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen bekräftar du att du godkänner dessa Villkor och du bör inte använda Webbplatsen om du inte samtycker till dem. Du bör spara en kopia av dessa Villkor för framtida bruk. 

1. INFORMATION OM OSS

1.1       Vi heter Mayborn (UK) Limited (ägare av Tommee Tippee). Vi är ett företag registrerat i England och Wales med registreringsnummer 01894022 och vi ingår Mayborn Group-koncernen. Vår registrerade adress är Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, England och vårt momsregistreringsnummer är GB 176148154 (”vi”, ”oss”, ”vår”).

2. Besöka vår Webbplats

2.1       Denna Webbplats tillhandahålls endast för allmän information och vi samlar inte in några uppgifter. För information om hur Mayborn Group-koncernen behandlar personuppgifter, se vår sekretesspolicy på www.tommeetippee.co.uk/privacy

2.2       Åtkomst till Webbplatsen medges på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra åtkomstmedgivandet för vår Webbplats utan förvarning (se nedan). Vi strävar efter att säkerställa att Webbplatsen skall vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, men vi kan inte garantera att den kommer att undgå avbrott eller fel. Vi påtar oss inget ansvar, om vår Webbplats av någon anledning är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.

2.3       Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att du ska ha tillgång till vår Webbplats. Du är också ansvarig för att säkerställa att alla personer som använder vår Webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa villkor, och att de iakttar dem.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

3.1       Vi äger eller har licens på all design, text, grafik och programvara på Webbplatsen och alla immateriella rättigheter däri (såsom upphovsrätt, varumärken, patent, mönsterrätt osv.) samt för materialet som är publicerat på den. Inget innehåll på webbplatsen får ändras, kopieras, distribueras, utformas, reproduceras, ompubliceras, laddas ned, kasseras, visas, anslås, överföras eller säljas i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd. Vidare får du inte göra någonting som kan verka dra otillbörlig fördel av Webbplatsens anseende och goodwill.

3.2       Du beviljas en begränsad licens, enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk, att besöka och använda Webbplatsen och Webbplatsens innehåll och att ladda ned eller skriva ut en kopia av någon del av Webbplatsens innehåll som du har fått tillgång till på rätt sätt, förutsatt att du håller all upphovsrätt och annan äganderättsinformation intakt. Du får inte ladda upp eller ompublicera Webbplatsens innehåll på någon annan internet-, intranät- eller extranät-plats.

3.3       Du samtycker till att endast använda denna Webbplats för lagliga ändamål och på ett sätt som inte kränker rättigheter eller begränsar eller hindrar någon tredje part från att använda Webbplatsen och ha glädje av den. Denna licens kan återkallas när som helst utan förvarning och med eller utan orsak.

3.4       Tommee Tippee, Closer To Nature, Explora och Tip It Up är alla registrerade varumärken som tillhör Mayborn (UK) Limited. Sangenic är ett registrerat varumärke som tillhör Sangenic International Limited, vilket ingår i Mayborn Group-koncernen. Andra varumärken och logotyper som visas på Webbplatsen ägs antingen av Mayborn (UK) Limited eller en tredje part. Inga rättigheter att använda några varumärken som visas på denna Webbplats beviljas utan Mayborn (UK) Limited skriftliga medgivande.

4. FÖRTROENDE FÖR INFORMATION SOM PUBLICERATS OCH ANSVARSFRISKRIVNING

4.1       Utom där det är förbjudet enligt lag, tillhandahålls materialet på denna Webbplats i befintligt skick utan några regler, garantier eller andra villkor av något slag. Följaktligen erbjuder vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, denna Webbplats till dig baserat på att vi undantar alla utfästelser, garantier, regler och andra villkor som bortsett för detta juridiska meddelande kan gälla för denna Webbplats.

4.2       Vi är inte ansvariga för sidor som tillhandahålls av andra organisationer som vi eventuellt länkar till och vars integritetspolicy kan skilja sig från vår. Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan för att återspegla förändringar i vårt arbete och på Webbplatsen.

5.  ANSVAR

5.1            Ingenting i de här Villkoren ska begränsa eller undanta vårt ansvar (om något) för:

5.1.1        bedrägeri eller vilseledande framställning,

5.1.2        personskador eller dödsfall på grund av vår försumlighet,

5.1.3        vårt brott mot vår lagstadgade skyldighet att tillhandahålla Webbplatsen och relaterade tjänster med rimlig skicklighet och omsorg, eller

5.1.4        någon annan fråga som det vore olagligt för oss att undanta eller försöka undanta från vårt ansvar.

5.2       Med undantag för det som anges i avsnitt 5.1, är vårt ansvar för förluster du åsamkas som ett resultat av vårt brott mot dessa Villkor strikt begränsat till förluster som är en förutsebar konsekvens till följd av vårt brott mot dessa Villkor. Förluster är förutsebara om de är ett troligt resultat av vårt brott mot dessa Villkor och som vi och du kan föreställa oss vid den tidpunkt då du accepterar dessa Villkor och börjar att använda Webbplatsen.

5.3       Med undantag för vad som anges i avsnitt 5.1 ovan, är vi inte ansvariga för: indirekta förluster som sker som en bieffekt av den huvudsakliga förlusten eller skadan och som inte kan förutses av dig och oss; förlust av inkomst eller vinst; förlust av verksamhet; förlust av förväntade besparingar; förlust av data; samt eventuella ytterligare förluster du åsamkas som ett resultat av ditt eget brott mot dessa Villkor.

5.4       I händelse av att en fordran eller talan väcks mot oss på grund av dina aktiviteter eller din användning av Webbplatsen och tillhörande tjänster, som antingen orsakats av att du brutit mot dessa Villkor eller för att dina handlingar varit försumliga, vårdslösa eller på annat sätt avsedda att medvetet skada oss, samtycker du till att betala, hålla skadeslös och försvara oss i anspråket eller talan. Du samtycker även till att samarbeta så mycket som rimligen kan krävas i försvaret mot alla anspråk och tillåta oss att anta det exklusiva försvaret och kontrollen av ärendet.

5.5       Du samtycker härmed till att fullt ut kompensera oss för alla anspråk, kostnader, avgifter, skador, krav och kostnader (inklusive, utan begränsning till, juridiska kostnader) till följd av din användning av Webbplatsen i den mån dina handlingar utgör ett brott mot dessa Villkor eller i den mån dina handlingar är försumliga, vårdslösa, eller på annat sätt av dig avsedda att medvetet orsaka oss skada.

6. LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS

6.1       I den mån vår Webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

7. JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAG

7.1       Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa eventuella tvister om dessa Villkor. Om du vill vidta rättsliga åtgärder mot oss i enlighet med avsnitt 7.2 måste du göra det i England och dessa Villkor skall styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag.

7.2       Om du är medborgare i, bosatt i eller besöker denna Webbplats från något EU-land, eller land som är medlem i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall dessa Villkor regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag enligt avsnitt 7.1, utom när, på grund av lag, lagarna i det land där du bor måste gälla för din användning av denna Webbplats och där exklusiv behörighet för domstolarna i ditt land skall tillämpas.

 

Dessa villkor uppdaterades senast den 19 april 2016.

close

Det ser ut som att du är i ett annat land Ändra plats?

Avvisa